Verksamheter

Målgrupp
Vår målgrupp är vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom. Vi tar även emot personer med tilläggsdiagnoser som lindrig utvecklingsstörning, autism och personlighetsstörning.

Aramia Omsorg har tillstånd för placeringar enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS). Vi tar även emot personer med permissioner enligt LPT eller LRV och med särskild utskrivningsprövning.

Omvårdnad och verksamhetens inriktning
På Aramia Omsorg får brukaren stöd och träning att genom delaktighet nå självständighet. Den enskilde ska ges möjlighet att utöva ett faktiskt inflytande över sin egen situation och att, utifrån egna förutsättningar i så stor utsträckning som möjligt, leva ett liv som andra.
Omvårdnad och rehabilitering är baserade på en miljöterapeutisk modell och utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Genom en utarbetad arbetsmodell bedriver vi socialt rehabiliteringsarbete parallellt med ADL-träning (Aktiviteter i Dagliga Livet).

Personalen
Vi som arbetar på Aramia Omsorg har ett stort och professionellt engagemang i vårt arbete.

Kompetenser och funktioner
I personalgruppen finns bl.a. följande kompetenser och funktioner: Sjuksköterska, psykoterapeut , beteendevetenskaplig kompetens inom socialpsykologi, omsorgspersonal med kompetens inom psykiatri.

Arbetsmodell och kvalite

De anställda har relevanta utbildningar och lång erfarenhet av vård och omsorg. Till stöd för vårt arbete tillämpar vi kvalitetsledningssystem.
Enligt vår gemensamma arbetsmodell arbetar vi med

- Boendeträning i hemmiljö genom samtal, delaktighet, social träning, motivationsarbete och ansvarstagande i vardagen.

- Tydlig struktur och rutiner i det egna boendet.

- Genomförandeplan.

- Kontaktpersonen som ger individuellt stöd

- Uppföljning och återkoppling. De individuella genomförandeplanerna styrs av delmål som följs upp och utvärderas kontinuerligt vid rehabiliteringskonferenser. Vårdsammanfattningar skickas efter önskemål till placeraren.

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska samarbetar med öppenpsykiatrin, slutenvård och vårdcentral angående medicinsk behandling.
 • Aramia Omsorg

  Vi skapar goda relationer och
  tydlig struktur och rutiner i det egna boendet

  Marie Wikström
  Verksamhetschef
 • Aramia Omsorg

  Vi som arbetar inom företaget Aramia Omsorg har en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och har lika mycket värde.

  Anette Ekman
  Bit. Verksamhetschef